१. संकलित एवं उपलब्ध पुस्तकहरुको सुरक्षात्मक प्रबन्ध गर्ने ।

२. दैनिक साप्ताहिक तथा मासिक पत्रपत्रिकाहरु संग्रहित तथा व्यवस्थित गर्नै ।

३. सर्वसाधारणको निमित्त पुस्तकालय तथा आधुनिक व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्ने ।

४. स्वीकृत नीतिनियम अनुकूल यसको विकास सम्बन्धी प्रयास गर्ने ।

५. मुलुकमा विद्यमान अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पुस्तकालयहरुसंग सम्बन्ध एवं समन्वय कायम गर्ने ।

६. निर्धारित समयभित्र पुस्तकालय खुला राख्ने प्रबन्ध गर्ने ।

 ७. पुस्तकालयसंग सम्बन्धित तालिम गोष्ठि आदि संचालन गर्ने ।