यस पुस्तकालयले (अहिलेसम्म) सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छैन र यहाँको किताबहरु पुस्तकालय बाहिर लैजान बन्देज छ । पुस्तकालय समय (विहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म) भित्र पाठक स्वयं आई आवश्यक पुस्तक अध्ययन गर्न, त्यसको नोट बनाउन र आवश्यक परेमा फोटोकपी समेत गरि लैजान सक्ने प्रबन्ध छ । यस पुस्तकालयलाई सन्दर्भ पुस्तकालयको रुपमा विकास गरिएको छ । यस पुस्तकालयमा रहेका हस्त लिखित ग्रन्थ वाहेकका अन्य सामग्रीहरु पाठक स्वंयले प्रयोग गर्न सक्ने गरि व्यवस्था मिलाईएको छ । पुस्तकालयको सम्पूर्ण संग्रह कोहा पुस्तकालय सफ्टवेयरको प्रयोग बाट सूचिकरण गरी गरिएको छ तथा चाहेको खण्डमा बिब्लियोग्रफिकल डाटा हाम्रो वेभ साइटबाट समेत खोज्न सकिन्छ ।

यस बाहेक पुसतकालयले पाठक वर्गमा निम्न सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

सन्दर्भ सेवा

फोटोकपी सेवा

अध्ययन कक्ष

अन्तर पुस्तकालय सापटी

पुसतकालयहरु विकासको लागि तालिम तथा आवश्यक सुझाव

इन्टरनेट सेवा